Regulamin sklepu

 

 

   I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Partnerelektronik (partnerelektronik.pl)

 

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem partnerelektronik.pl jest PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 63/203, 30-302 Kraków (zwany dalej Partner i/lub Sprzedawcą) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000305004, o kapitale zakładowym w wysokości 135.900,00 złotych, NIP 6482660429 REGON 240876752

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

- adres poczty elektronicznej: sklep@partnerelektronik.pl

- pisemnie na adres: Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Dworcowa 60C, 44-100 Gliwice

- telefonicznie pod numerem tel: tel:+48 603 771 920  w godz. 8.30-16.30 w dni robocze (koszt zgodnie z taryfą operatora).

 

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. W przypadku gdy obok informacji o cenie brak jest informacji o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni, wskazana cena jest najniższą ceną obowiązującą u Sprzedawcy w okresie ostatnich 30 dni.
 2. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Dostępne na stronie internetowej towary wraz z cenami nie są ofertą złożoną przez Sprzedawcę, a mają charakter jedynie informacyjny.
 1. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów

 II. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Kupujący/Klient- pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, wszystkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu może dokonywać w imieniu tych podmiotów wyłącznie osoba posiadająca umocowania do działania w tym zakresie.
 2. Sprzedawca - Partner Consumer Electronics Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000305004, o kapitale zakładowym 135.900,00 zł, nr REGON: 240876752, nr NIP 6482660429, będąca właścicielem sklepu internetowego Elektrpoint (partnerelektronik.pl)
 3. Sklep - sklep internetowy Partnerelektronik prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem partnerelektronik.pl
 4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 6. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Klienta na zlecenie sklepu Partnerelektronik i koszt Klienta.
 9. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 10. Użytkownik – zarejestrowany Klient posiadający Konto w sklepie internetowym Partnerelektronik.
 11. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), miejsce dostępne dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 14. Regulamin – niniejszy dokument.

 

III. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Partnerelektronik

 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu. Rezygnacja z utworzenia Konta oznacza rezygnację z funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 1. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 18.
 2. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 4. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sprzedawcaprzetwarza na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
 5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 9. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 12 i 13 wynosi 14 dni.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej
 13. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 14. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 18 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

  IV. Zamawianie Towarów
 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Zobacz i edytuj koszyk". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Złóż zamówienie”.
 2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to  9 999 PLN. 
 3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu Partnerelektronik. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 4. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 5. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.
 7. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.
 8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 7 powyżej)
 9. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy, Konsument prześle do Sprzedawcy oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedawcy o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 10. W przypadku "nietypowego" Towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep Partnerelektronik może zażądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłuża się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Również w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 11. Klient może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@partnerelektronik.pl. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 12. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nieodebraniu, Klient ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu Sprzedawcy, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.
 13. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę  oferta przestaje wiązać.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany w zamówieniu adres e-mail , na który wysłany zostanie również dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) w formie pliku PDF. W razie problemów z otwarciem załącznika, rekomendujemy program Adobe Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać pod adresem http://www.adobe.com.

  V. Realizacja zamówień
 1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niezależnie od powyższego Sklep w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli Klient nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, Sklep może anulować zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka".
 4. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 6. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 7. Termin realizacji zamówienia:
  1. w przypadku Towarów dostępnych w Sklepie zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych;
  2. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni;
  3. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 8. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Klient może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 9. W wypadku braku Towaru u dostawcy, Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta e-mailem wysłanym na podany przez Klienta adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 10. Sklep zastrzega sobie, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Klient zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Klientowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do anulowania zamówienia.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Klienta (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).

  VI. Sposób i termin zapłaty
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. za pośrednictwem platformy płatniczej PayU
 4. zwykłym przelewem na rachunek bankowy przedawcy albo przelewem elektronicznym, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy
 6. w systemie ratalnym dostępnym na stronie Sklepu
 7. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 1. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 4, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, niezależnie od wybranej metody płatności
 1. W przypadku płatności gotówka za pobraniem realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A. i/lub PayU S.A.

  VII. Vouchery
 1. Klient może dokonać zapłaty za Towar również przy wykorzystaniu Vouchera, którego wystawcą jest Sprzedawca lub inny podmiot współpracujący ze Sprzedawcą
 2. Voucher stanowi bon towarowy na okaziciela, który uprawnia Klienta do zapłaty za nabywane Towary. Voucher nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego, instrumentu pieniądza elektronicznego, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Sprzedawca nie odpowiada za zrealizowanie Vouchera przez osobę, która weszła w posiadanie Vouchera w sposób nieuprawniony. Realizacja Vouchera odbywa się poprzez podanie unikalnego kodu. Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji danych osobowych posiadacza Vouchera. 
 3. Suma zgromadzona na Voucherze nie podlega oprocentowaniu.
 4. Voucher nie może zostać wymieniony na jakiekolwiek środki płatnicze lub pieniężne, w tym w postaci gotówki lub zapisu na rachunku bankowym.
 5. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty jego wygenerowania i nie ulega zmianie. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera.
 6.  Sprzedawca nie zwraca równowartości niewykorzystanych Voucherów w jakiejkolwiek formie. 
 7. Wykorzystanie Vouchera następuje podczas zakupów w Sklepie poprzez wpisanie dedykowanego kodu po dodaniu Towaru do koszyka w miejscu do tego przeznaczonym i zatwierdzeniu funkcjonalnością „DODAJ”. Voucher pomniejsza wartość zamówienia bez dostawy o wskazaną kwotę brutto. Klient przed ostateczną akceptacją Zamówienia zobowiązany jest zweryfikować czy Voucher prawidłowo został wprowadzony i uwzględniony w wartości końcowej Zamówienia. Voucher umożliwia częściowe wykorzystanie Vouchera, które ma zastosowanie jeżeli wartość Vouchera jest wyższa niż wartość Zamówienia. W takim przypadku zostanie utworzony nowy Voucher opiewający na pozostałą kwotę w postaci kodu, który zostanie przesłany do Klienta na podany podczas Zamówienia adres e-mail. Przesłany e-mail zawiera kod oraz kwotę do wykorzystania.
 8. W przypadku, gdy wartość Zamówienia w Sklepie przekracza wartość Vouchera Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w przypadku braku środków na Voucherze i/lub upływu terminu ważności Vouchera. 
 10. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Regulaminie lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrot płatności zostanie wykonany  przy wykorzystaniu takiego samego sposobu płatności, jaki został  użyty w pierwotnej transakcji. W przypadku gdy pierwotna transakcja realizowana była przy wykorzystaniu Vouchera, Klient otrzymuje Voucher o wartości odpowiadającej kwocie pobranej z Vouchera wykorzystanego do opłacenia Towaru podlegającego zwrotowi. W przypadku, gdy płatność dokonywana była przy wykorzystaniu Vouchera jedynie częściowo, zwrot w postaci Vouchera następuje w części która opłacona została przy wykorzystaniu Vouchera, natomiast w pozostałej części w trybie przewidzianym dla określonej formy płatności. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w postaci Vouchera, Sprzedawca zastrzega możliwość wykonania zwrotu w formie pieniężnej w postaci gotówkowej lub przelewu bankowego, zgodnie z życzeniem Klienta. 

  VIII. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@partnerelektronik.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres Dział Internetowy – Reklamacje, ul. Dworcowa 60C, 44-100 Gliwice
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. Dział Reklamacji ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie niezniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  IX. Gwarancje i reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Towary oferowane w sklepie Partnerelektronik posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 4. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis wady Towaru,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru
 6. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca  niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 7. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: reklamacje@partnerelektronik.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 603-771-920.
 9. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 10. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 11. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu Partnerelektronik. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców.

  X. Recykling

Klient ma możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w związku z zakupem nowego tego samego rodzaju. Np. przy zakupie nowej pralki, Sprzedający odbiera z gospodarstwa domowego w miejscu dostawy tego sprzętu starą pralkę (za jedną zakupioną nową sztukę przyjęta zostanie jedna „stara” sztuka). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z Infolinią Konsumencką i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinien być udostępniony do wglądu aktualny wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt. Dodatkowe informacje zamieszczone są również na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: http://www.partnerelektronik.pl/recycling,s-63.


        XI. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca – Partner Consumer Electronics Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000305004, o kapitale zakładowym 135.900,00 zł, nr REGON: 240876752, nr NIP 6482660429
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail sklep@partnerelektronik.pl.
 4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
 6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 7. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Sprzedający może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedającego, zgodnie z Polityką Prywatności https://partnerelektronik.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

- w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

- w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;

- w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;

- w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

  13. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

  14. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

  15. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail sklep@partnerelektronik.pl

  16. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies. https://partnerelektronik.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/


    XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.  Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce polityka prywatności.
 6. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dokumenty do pobrania:

Dokument nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Dane firmy :


PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SP. Z O.O.

Marii Konopnickiej 63/203

30-302 Kraków

 

NIP:6482660429
KRS: 0000305004
REGON: 240876752

 

Bezpieczne zakupy:

SSL/TLS

© 2024 PARTNER Consumer Electronics Powered by e-com.house